Polityka prywatności i plików cookies Creativevibes Joanna Kryger dla strony www.akademiakreatorekbiznesu.pl

data publikacji 3.01.2023 r.

Twoje dane osobowe oraz ich ochronę traktujemy bardzo odpowiedzialnie. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych osobowych, które przetwarzamy w związku z naszą działalnością. Dokument, który czytasz jest oparty na przepisach prawnych z zakresu danych osobowych, m.in. na przepisach RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) czy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Treść Polityki prywatności może ulec zmianie w dowolnym momencie. Zawsze będziemy informować Cię o zmianach i podawać wersję dokumentu. Współpracujemy z podmiotami, które zapewniają wysoki stopień ochrony danych osobowych, które przetwarzamy.

Skontaktuj się ze mną!

W każdej sprawie związanej z ochroną Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem kontakt@creativevibes.pl oraz numerem telefonu +48881913535. Informujemy, że powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, którym jest Joanna Kryger. Z Inspektorem można skontaktować się pod adresem kontakt@creativevibes.pl

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z naszą działalnością internetową jest Creativevibes Joanna Kryger.

Co zawiera ta polityka?

Znajdziesz tu informacje m.in. o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych, celach, w jakich przetwarzamy Twoje dane oraz podstawy prawne, które nam to umożliwiają, o narzędziach jakie wykorzystujemy w ramach strony, a także o odbiorcach Twoich danych i przysługujących Ci prawach.

Jakie dane przetwarzamy, w jakim celu i na jakiej podstawie?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe np. jeżeli się z nami kontaktujesz, ale także jeżeli jesteś naszym klientem oraz dokonujesz zakupów naszych produktów. Dane osobowe, które od Ciebie otrzymujemy, przetwarzamy w następujących celach i na następujących
podstawach prawnych:

CEL PRZETWARZANIA
Kontakt z Tobą − Adres e-mail (imię i nazwisko), dane zawarte w treści wiadomości;

ZAKRES DANYCH 

− Numer telefonu,
− Inne dane przekazane przez Ciebie w treści korespondencji.

PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala nam na przetwarzanie danych na podstawie zgody w celu odpowiedzi na Twoją wiadomość oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki stanowi zapewnienie sprawnej i efektywnej komunikacji między administratorem strony i użytkownikiem.

CEL PRZETWARZANIA

Złożenie i realizacja zamówienia na produkty/usługi

ZAKRES DANYCH 

− Imię i nazwisko;
− Adres;
− Adres e-mail;
− Adres zamieszkania,
− Numer telefonu,
dodatkowo:
− NIP,
− Dane o prowadzonej działalności gospodarczej.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit b RODO, który pozwala przetwarzać dane w celu podjęcia działań
zmierzających do zawarcia umowy i w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia

CEL PRZETWARZANIA

Wystawienie faktury i spełnienie obowiązków prawnopodatkowych

ZAKRES DANYCH

− Dane dotyczące działalności gospodarczej;
− Imię i nazwisko;
− Adres;
− NIP.

PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z prawa.

CEL PRZETWARZANIA

Rozpatrzenie reklamacji oraz rozpatrzenie odstąpienia od umowy

ZAKRES DANYCH

− Adres e-mail;
− Imię i nazwisko;
− Dane zawarte w treści reklamacji;
− Numer rachunku bankowego;
− Adres zamieszkania;
− Numer telefonu.

PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do. wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, po drugie, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który
pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z prawa.

CEL PRZETWARZANIA

Cel marketingowy (newsletter)

ZAKRES DANYCH

− Adres e-mail,
− Imię;
− Numer telefonu.

PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit a RODO, czyli Twoja zgoda na otrzymywanie od nas informacji handlowych, treści o charakterze marketingowym oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku jest nim cel marketingowy własnych usług
i produktów).

CEL PRZETWARZANIA

Cel archiwalny i dowodowy,na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów

ZAKRES DANYCH

− Wszystkie dane wymienione Podstawą prawną takiego przetwarzania w liście dotyczącej przetwarzania danych przez nas.

PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść faktów związanych z korzystaniem ze strony, wykonaniem umowy, przetwarzaniem danych na uzasadnionej podstawie prawnej).

CEL PRZETWARZANIA

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

ZAKRES DANYCH

− Wszystkie wyżej wymienione dane.

PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami osób korzystających ze strony lub osób trzecich, czy klientów).

CEL PRZETWARZANIA

Zarządzanie stroną, korzystane z narzędzi usprawniających stronę i analizujących dane związane z korzystaniem ze strony

ZAKRES DANYCH

– IP,
– Zachowanie na stronie.

PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest działanie zmierzające
do optymalizacji strony, w tym treści prezentowanych na stronie do potrzeb użytkowników, doskonalenie oferty administratora).

CEL PRZETWARZANIA

Wykorzystanie cookies na stronie

ZAKRES DANYCH

– IP,
– Zachowanie użytkownika na stronie.

PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe za Twoja zgodą. Zgody udzielasz podczas pierwszego wizyty na stronie.

CEL PRZETWARZANIA

Zarządzanie profilami Administratora w social mediach

ZAKRES DANYCH
– Dane jakie związane są z korzystaniem z danej platformy społecznościowej.

PODSTAWA PRAWNA

Podstawą przetwarzania jest uprawnienie administratora realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora do zarządzania profilem na danej platformie oraz Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO) jaką wyrażasz np. poprzez dołączenie do grupy stworzonej przez administratora na danej platformie.

CEL PRZETWARZANIA

Wypełnianie obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych (np. obowiązek tworzenia rejestrów i ewidencji)

ZAKRES DANYCH
– Zakres danych określony jest przez przepisy prawa i różny w zależności od treści danego obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

PODSTAWA PRAWNA

Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli odbywa się ono na podstawie przepisów prawa, które nakazują przetwarzanie danych osobowych.

CEL PRZETWARZANIA

Umieszczanie komentarzy/opinii na stronie

ZAKRES DANYCH
– Imię,
– Adres e-mail.

PODSTAWA PRAWNA

Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda, którą wyrażasz dodać komentarz na naszej
stronie.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Informujemy, że przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

Jeżeli chcesz zrealizować swoje uprawnienie napisz na adres kontakt@creativevibes.pl 

1. Prawo dostępu do informacji – oznacza, że każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wiedzieć, co się dzieje z jej danymi osobowymi. Między innymi w tym celu została stworzona polityka prywatności, którą właśnie czytasz.
2. Prawo dostępu do danych osobowych – oznacza, że jeśli my, jako administrator Twoich danych, otrzymamy od Ciebie żądanie dostępu do Twoich danych, to mamy obowiązek udzielić Ci takiej informacji. Swoje obowiązki w tym zakresie jako administrator danych, mamy wykonać niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca. Jeśli w tym terminie będzie to niemożliwe, to mamy obowiązek poinformować Cię przynajmniej, czy przetwarzamy Twoje dane i możemy wtedy przedłużyć termin na kompletną odpowiedź na Twoje żądanie o dwa miesiące.
3. Prawo do sprostowania danych osobowych – oznacza, że możesz żądać, aby administrator Twoich danych sprostował dane nieprawidłowe lub uzupełnił dane niekompletne.
4. Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym – oznacza, że możesz domagać się od nas, jako od administratora Twoich danych osobowych, ich usunięcia, poinformowania osoby, której Twoje dane zostały przekazane, o ich usunięciu. Masz także prawo domagać się, aby Twoje dane, które zostały przez nas upublicznione, podlegały usunięciu także przez innych administratorów. Jako administrator Twoich danych mamy też obowiązek na Twoje żądanie poinformować Cię, którym odbiorcom przekazane zostały Twoje
dane podlegające usunięciu.
5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz domagać się ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy nie zgadzasz się z prawidłowością przetwarzanych danych albo kiedy uznasz, że nie potrzebujesz już danych do celów przetwarzania.
6. Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz sprzeciwić się temu, aby Twoje dane były przetwarzane przez administratora.
7. Prawo do przenoszenia danych – oznacza, że przy spełnieniu określonych warunków możesz żądać przekazania Twoich danych bezpośrednio wskazanemu, innemu administratorowi.
8. Prawo do wniesienia skargi – oznacza, że gdy tylko uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Prawo do wycofania zgody- oznacza, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie Twojej zgody masz prawo wycofać ją w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zasadność przetwarzania Twoich danych osobowych do momentu wycofania zgody.

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystamy w związku z prowadzeniem
strony akademiakreatorekbiznesu.pl oraz naszych profili w mediach społecznościowych. Zapewniamy, że starannie dobieramy
podmioty, z którymi współpracujemy lub z których usług korzystamy, i zawsze kierujemy się zapewnieniem odpowiedniej
ochrony danych. Poniżej znajdziesz listę wszystkich podmiotów, z których usług korzystamy. Zostały one podzielone na dwie grupy – pierwsza grupa to podmioty, które dane przetwarzają na terenie Unii Europejskiej, a druga – przetwarza dane poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym (np. w USA).
W przypadku przekazywania danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej, podmioty, które dokonują takiego przetwarzania
zachowują odpowiedni, zgodny ze standardami UE, stopień ochrony danych m.in. poprzez stosowanie standardowych klauzul
umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

Podmioty przetwarzające dane w Europejskim Obszarze Gospodarczym:

 • Przelewy 24, DotPay – PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący usługi na rzecz użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887 – platforma, za pośrednictwem której dokonywane są płatności w sklepie online, z którego korzystają kupujący w celu opłacenia dokonanego w sklepie zamówienia;

 • Biuro Rachunkowe INFOKADR Katarzyna Kinaszewska, ul. Kaszubska 45/3, 70-227 Szczecin, NIP: 9551189653 – w celu prowadzenia spraw rozliczeniowo – księgowych
 • LH.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-581), przy ulicy ks. Jakuba Wujka 7/26, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000503852. – serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego oraz hostingu, w celu przechowywania danych osobowych na serwerze oraz w celu korzystania z poczty elektronicznej;

 • Tpay Krajowy Integrator Płatności spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej: KIP), plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 5.494.980,00 PLN wpłacony w całości – platforma, za pośrednictwem której dokonywane są płatności w sklepie online, z którego korzystają kupujący w celu opłacenia dokonanego w sklepie zamówienia;

 • Fakturownia sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000572426, NIP PL5213704420; – firma wykonująca usługi księgowania w celu wystawienia dokumentu księgowego za zrealizowaną usługę i produkt, zrealizowania płatności oraz prowadzenia rozliczeń księgowych;
 • PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 7.789.000,00 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.– platforma, za pośrednictwem której dokonywane są płatności cykliczne i tradycyjne w sklepie online, z którego korzystają kupujący w celu opłacenia dokonanego w sklepie zamówienia;

   

 • MailerLite Limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland – w celu wysłania korespondencji e-mail (newsletter) do osób, które uprzednio zapisały się na listę e-mail; 

 • Spotify AB z siedzibą pod adresem: Regeringsgatan 19, 111 53, Sztokholm, Szwecja – w celu osadzania materiałów audio na moich stronach,

 • Agnieszka Małecka, ul. Szymona Koszyka 22/18, 45-720 Opole prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Biurowe wsparcia Agnieszka Małecka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), o numerze NIP 9910380820 oraz REGON 384479918 – w celu uzyskania wsparcia technicznego oraz administracyjnego w zakresie prowadzenia strony internetowej, w tym sklepu online, obsługi klienta, obsługi newslettera wsparcia w prowadzeniu sklepu online oraz wsparcia marketingowego i technicznego.

   

 • Karolina Żebrowska, ul. Tylżycka 1/73, 01-656 prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kreatywna Freelancerka Karolina Żebrowska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), o numerze NIP 5252443254 oraz REGON 365558854 – w celu uzyskania wsparcia technicznego oraz administracyjnego w zakresie prowadzenia strony internetowej, w tym sklepu online, obsługi klienta, obsługi newslettera wsparcia w prowadzeniu sklepu online oraz wsparcia marketingowego i technicznego

   

Podmioty przetwarzające dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym:

 • Vimeo, Inc. – serwis umożliwiający osadzanie materiałów audiowizualnych na stronie;

 • Google Analytics by Google LLC – narzędzie marketingowe;

 • YouTube by Google LLC – osadzanie materiałów audiowizualnych na moich stronach;

 • Piksel Meta – narzędzie marketingowe;

 • Piksel Pinterest – narzędzie marketingowe;

 • Piksel Tiktoka -narzędzie marketingowe;

Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji, ale podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie zawarcia umowy lub korzystania z naszych usług. Jeżeli składasz zamówienie na produkt — podanie Twoich danych jest konieczne, aby zrealizować Twoje żądania związane z zawartą umową. Jeżeli kontaktujesz się z nami w jakiejkolwiek sprawie związanej ze stroną, naszymi produktami lub usługami, które świadczymy, podanie Twoich danych kontaktowych może być konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi na zadane pytanie. Jeżeli wymóg podania Twoich danych wynika z przepisów prawa — podanie danych jest Twoim obowiązkiem. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać w stosunku do Ciebie inne podobnie doniosłe skutki.

Narzędzia zaimplementowane w ramach strony mogą profilować zachowania użytkowników w celu usprawnienia strony i dopasowania wyświetlanych treści do preferencji użytkownika, przy czym analizowane w tym przypadku są dane przede wszystkim o charakterze anonimowym (lokalizacja, wiek, zainteresowania). Korzystamy z plików cookies oraz narzędzi analitycznych jak każda strona internetowa.

W dalszej części Polityki prywatności wskazujemy, jak działają pliki cookies i jak te działania wpływają na Ciebie.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane wyłącznie przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy wynika z tego, że zgłoszenie może być przez Ciebie zgłoszone tuż przed upływem terminu przedawnienia.

Twoje dane przetwarzamy przez okres:
3 lub 6 lat + 1 rok w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; wybór 3 lub 6 lat zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami czy nie.
Do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora
Do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów administrowania stroną internetową.
Do czasu wycofania zgody lub utraty przydatności w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie Twojej
zgody o ile wprost nie wskazano inaczej w momencie wyrażania zgody

Social media
Prowadzimy profile na platformach społecznościowych, a nasza strona zawiera wtyczki przekierowujące do nich. Jesteśmy administratorem profilu na danej platformie, a Twoje dane (imię, nazwisko, pseudonim, inne dane wskazane przez Ciebie na Twoim profilu) przetwarzamy głównie w celu zarządzania naszym profilem, tworzenia społeczności i interakcji z obserwatorami. Dostawca danej platformy społecznościowej określa zasady panujące na platformie oraz zasady przetwarzania danych we własnych celach więc zachęcamy Cię do zapoznania się z regulaminem i polityką każdej z platform. Nie przetwarzamy danych gromadzonych przez platformy społecznościowe w własnych celach. Wtyczki prowadzące do naszych profili pozwalają Ci na bezpośrednie połączenie z naszym profilem po kliknięciu
w ikonę platformy. Platforma społecznościowa może pozyskać informację o tym, że korzystasz z naszej strony, w szczególności wtedy, gdy jesteś zalogowany jako jej użytkownik. Jeśli nie chcesz by portale społecznościowe pozyskiwały informacje o Twojej działalności zalecamy wylogowanie z Twoich profili oraz korzystanie z przeglądarki w trybie incognito. W ramach naszej strony znajdziesz wtyczki przekierowujące Cię do naszych profili na wskazanych poniżej platformach, wskazujemy także polityki prywatności platform tak byś mógł zapoznać się z nimi zgodnie z naszymi zaleceniami:

1) Facebook: https://www.facebook.com/creativevibespl 
Polityka prywatności platformy: https://www.facebook.com/privacy/explanation

2) Instagram https://www.instagram.com/asia.kryger

Polityka prywatności platformy: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content 

3) TikTok: https://www.tiktok.com/@creativevibes.pl

Polityka prywatności platformy: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=pl

4) You Tube: https://www.youtube.com/channel/asiakryger

Polityka prywatności platformy: https://support.google.com/youtube/answer/7671399

5) LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/joanna-kryger/

Polityka prywatności platformy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

6) Pinterest: https://pl.pinterest.com/creativevibes_jk/

Polityka prywatności platformy: https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy

Newsletter
Twoje dane podane w formularzu zapisu na newsletter (imię, nazwisko) są przetwarzane w celu wysyłki
newslettera i na podstawie Twojej zgody. Pamiętaj by potwierdzić subskrypcje naszego newslettera po
otrzymaniu pierwszej wiadomości.

Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego poza Unią Europejską w celu wysłania newslettera. Szczegółowe informacje znajdziesz w polityce prywatności dostawcy usługi https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy i oświadczeniu dotyczącym bezpieczeństwa https://www.mailerlite.com/legal/security-statement

Podanie przez Ciebie danych w formularzu zapisu do newslettera jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania Ci newslettera na podstawie Twojej zgody, a także w celu wysłania Ci informacji o marketingu produktów własnych lub usług na podstawie naszego, jako administratora, uzasadnionego interesu (tj. art. 6 lit. f RODO) oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wysyłką newslettera.

Będziesz otrzymywać nasz newsletter do czasu zakończenia subskrypcji przez Ciebie lub zakończenia wysyłania newslettera przez nas. W przypadku braku aktywności subskrybenta przez 1 rok możemy zaprzestać wysyłania newslettera, a w takim przypadku usuniemy Cię z listy naszych subskrybentów. Mechanizm wypisania się z usługi newsletter nie jest skomplikowany i polega na kliknięciu aktywnego linku z informacją Wypisuję się z newslettera.

Po skorzystaniu przez Ciebie z tego prawa i wypisaniu się z newslettera Twoje dane dotyczące subskrypcji newslettera będą przechowywane przez okres niezbędny dla obrony przed potencjalnymi roszczeniami. Jest to nasz uzasadniony jako administratora danych, interes.

Dane osobowe przekazane podczas zapisania się do newslettera możemy przekazywać następującym podmiotom: serwisowi świadczącemu usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, dostawcy usługi newsletter oraz osobom trzecim wspierającym nas w zakresie wysyłki newslettera, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy. Tak jak w każdym przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane, posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pamiętaj jednak o tym, że w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych ten fakt pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane na podstawie Twojej zgody przed jej
wycofaniem.

Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy prawa. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania. Jeżeli chciałbyś/chciałabyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio na adres administratora. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że
przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Cookies i narzędzia wdrożone na stronie
Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych, używa plików cookies. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz, przeglądając strony internetowe. Mogą być one odczytywane przeze nas („cookies własne”, które wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony, ulepszenia naszej oferty), a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy („cookies zewnętrzne”). Pamiętaj, że masz prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej
przeglądarki albo do ich usunięcia. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

Nasza strona wykorzystuje następujące technologie śledzące:
– wtyczki społecznościowe przekierowujące do naszych profili społecznościowych o których więcej
wspomnieliśmy powyżej,
– narzędzia analityczne i marketingowe, takie jak: Google Analytics, Facebook Piksel, Google Tag manager, Tiktok Piksel, Pinterest Piksel. 

Facebook Piksel

Facebook Piksel to narzędzie analityczne, fragment kodu wdrożony na stronie, który pozwala na kierowanie działań marketingowych do osób, które odwiedziły naszą stronę lub zainteresowane są naszymi działaniami. Zbierane w ramach narzędzia dane są anonimowe (lokalizacja, płeć, wiek, aktywność w Internecie) przy czym dostawca może łączyć je z danymi jakie zgromadził o Tobie w ramach korzystania przez Ciebie z jego platformy. Facebook Piksel pomaga nam określić skuteczność naszych reklam, dotrzeć do określonej grupy odbiorców i pokazuje ich reakcje na nasze działania. Więcej o narzędziu przeczytasz na stronie dostawcy: https://pl-pl.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142

Google Analytics

Google Analytics pozwala na analizowanie usług i działań internetowych. Google Analytics wykorzystuje „pliki cookies, które są zapisywane na komputerze i umożliwiają przeprowadzenie analizy korzystania ze strony przez użytkownika Masz możliwość wyłączenia funkcji zapisywania plików cookies przez odpowiednie ustawienia w ramach swojej przeglądarki. Istnieje jednak ryzyko, że doprowadzisz do sytuacji, w której nie będzie możliwości korzystania w pełni ze wszystkich funkcji tej strony.

Zbierane w ramach narzędzia dane są anonimowe (lokalizacja, płeć, wiek, aktywność w Internecie) przy czym dostawca może łączyć je z danymi jakie zgromadził o Tobie w ramach korzystania z jego przeglądarki i/lub jego usług. Korzystamy z Google Analytics w celu analizowania korzystania ze strony przez jej użytkowników oraz jej ulepszania zgodnie z preferencjami użytkowników. Dzięki uzyskanym statystykom możem np. dopasować naszą ofertę.
Szczegóły dotyczące Google Analytics są dostępne po kliknięciu w link:
https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision

Google zapewnia, że korzysta z mechanizmów ochrony danych i bezpieczeństwa przewidzianych przez przepis europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod linkiem:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl 

Treści z zewnętrznych serwisów

Na stronie możemy zamieszczać treści z zewnętrznych serwisów, np. nagrania audiowizualne czy dźwiękowe, a serwisy mogą odnotowywać informację o odtworzeniu treści przez Ciebie. Jeśli posiadasz konto w danym serwisie zalecamy wylogowanie się z niego przed odtworzeniem treści w ramach naszej strony, jeśli nie chcesz by serwis o tym wiedział.

Logi serwera
Korzystanie z naszej strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują na przykład: adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych.
Zawartość logów serwera nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW WIDEO

 1. Umieszczam na swojej stronie internetowej materiały audiowizualne pochodzące z serwisów YouTube oraz Vimeo. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC oraz Vimeo, Inc.
 2. Pliki cookies generowane są automatycznie przy odtwarzaniu materiałów audiowizualnych pochodzących z wyżej wskazanych serwisów.
 3. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, nie odtwarzaj materiału video.

Postanowienia końcowe

Materiały umieszone na tej stronie internetowej stanowią własną intelektualną twórczość administratora i podlegają ochronie prawnej.
Korzystanie z udostępnionych treści poza dozwolonym użytkiem osobistym może skutkować pojawieniem się ryzyka odpowiedzialności karnej oraz cywilnej. Jeśli masz wątpliwość dotyczącą charakteru prawnego udostępnionej treści lub tego, w jaki sposób zgodnie z
prawem możesz z niej korzystać napisz do nas wiadomość, a my udzielimy Ci wyczerpującej odpowiedzi.

Pamiętaj też proszę, że udostępniane treści mają charakter edukacyjny i nie stanowią oraz nie zastępują
indywidualnej porady eksperckiej.

Na koniec przypominamy, że treść tej Polityki może ulec zmianie, np. kiedy zmienimy dostawcę usług lub zakres funkcjonalności na stronie.

Dla Twojej wygody data aktualizacji polityki jest podana na początku Polityki.

To już wszystko, co mamy Ci do przekazania.
Dziękujemy za Twój poświęcony czas.

Asia Kryger